Declarație de confidențialitate

Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să vă protejăm datele personale.

Datele pe care le colectăm despre dumneavoastră

TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL, in cazul in care accesati site-ul nostru pentru a comanda unul din produsele noastre va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

 • nume şi prenume
 • email
 • telefon
 • adresa de facturare
 • adresa de livrare
 • date necesare efectuării serviciului comandat
 • datele referitoare la tranzacții

Date colectate automat sau prin intermediul terților

Utilizăm cookies pentru a gestiona sesiunile utilizatorilor. Daca dezactivați sau refuzați cookies nu veti putea folosi siteul.

Anumite informații tehnice de la furnizori de analize, cum ar fi Google Analytics.

Prelucrarea datelor

Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Durata prelucrarii dateleor

Ca principiu, TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru efectuarea serviciului comandat pe site.

Datele vor fi arhivate pe o perioadă de 3 ani ca dovadă a efectuării serviciului comandat. După această perioadă vor fi șterse automat.

Opțiunile dumneavoastră

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL , conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
  • este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate
  • în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.